เมนูหลัก

MA3201BUSINESS ANALYTICS
คณ3201การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R29262C85841M 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-75-0
รหัส 630104404632,630101402715,630101402866,630101402943,630101404754,640102402528,640102402645,630104400447
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
หมายเหตุ: =MA.201 
  021 พฤ.08:30-12:30R29262C92911M 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี85-84-1
รหัส 630109400759,640102402149,640102402736,640102401496,630102404813,630102404487
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
หมายเหตุ: =MA.201 
  031 จ.08:30-12:30R29262C96888M 
อาจารย์: อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี93-88-5
รหัส 630102400096,630102400267,630102400374,630102401862,630102400267,630102400096,630102400374
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
5 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
หมายเหตุ: =MA.201 
Course Description
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
(ต่อ)การวิเคราะห์อนุกรมเวลา รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต