เมนูหลัก

DB2101DIGITAL DATABASE MANAGEMENT
ธด2101การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-10:30R25032C36360M 
  พ.10:30-12:30R2633M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-34-1
รหัส 640105403266
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ https://line.me/R/ti/g/Yc8yBkPqTj 
Course Description
หลักการสำคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติและโครงสร้างของฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล คำสั่งภาษาเอสคิวแอล
(ต่อ)การเรียกข้อมูลหลายตาราง การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างวิว การประมวลผลข้อมูล ความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติและการสร้างระบบฐานข้อมูลในระบบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต