เมนูหลัก

DB2102WEB DESIGN AND DEVELOPMENT FOR DIGITAL BUSINESS
ธด2102การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R2711A2C40373W 
  จ.10:30-12:30R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-37-3
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: Copy URLนี้เข้ากลุ่มLineโดยส่งเข้าเมลล์ตนเอง เปิดเมลแล้วกดลิงค์ http://line.me/ti/g/zuqXzMsmxJ 
Course Description
โครงสร้างภาษามาตรฐานของเว็บ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการการออกแบบและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
(ต่อ)การสร้างเว็บ แบบสแตติกและไดนามิก การออกแบบสร้างเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต