เมนูหลัก

DB2201DATA COMMUNICATION AND NETWORKING FOR THE DIGITAL BUSINESS
ธด2201การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25032C402713W 
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/EGO8w2822u 
Course Description
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูล แบบจำลองเครือข่าย OSI หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทและรูปแบบการติดตั้ง สื่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อภายในระบบเครือข่าย พื้นฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
(ต่อ)เทคโนโลยีเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลในงานธุรกิจดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต