เมนูหลัก

DB2203BUSINESS SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
ธด2203การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-10:30R2711A2C402713M 
  พฤ.10:30-12:30R2634M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/a7u6L5Fyyf 
Course Description
หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล ผังงานระบบ พจนานุกรมข้อมูล การจัดทำข้อกำหนดความต้องการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาระบบ
(ต่อ)การเลือกกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต