เมนูหลัก

DB4101DIGITAL BUSINESS PROJECT
ธด4101โครงงานธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 อ.09:00-12:00R2636M2L451035W 
  อ.13:00-16:00R2636M2L      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-10-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/czA_Xlcmyh 
Course Description
การกำหนดปัญหาโครงงานธุรกิจดิจิทัล การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน การสืบค้นข้อมูล การวางแผนดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและเผยแพร่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต