เมนูหลัก

DB1201DIGITAL BUSINESS PROGRAMMING
ธด1201การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  854 อา.08:30-12:30R2631M2C504010W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  855 อา.08:30-12:30COM21C40337W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: =BS.300 มีนศขอเรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
หลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างภาษาโปรแกรม การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การใช้คำสั่ง ฟังก์ชันในการทำงาน การเชื่อมต่อส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์ การจัดการฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต