เมนูหลัก

DB1201DIGITAL BUSINESS PROGRAMMING
ธด1201การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R2634M2C50464W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =BS.300 กลุ่ม 858 นศเรียน/สอบร่วม ในภาคเรียนที่ 1/65 
  858 อา.08:30-12:30R2631M2C50455W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  859 อา.08:30-12:30COM11C40337W CLOSED 
  อา.13:30-18:30COM11C      
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างภาษาโปรแกรม การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การใช้คำสั่ง ฟังก์ชันในการทำงาน การเชื่อมต่อส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์ การจัดการฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจดิจิทัลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต