เมนูหลัก

DB2101DIGITAL DATABASE MANAGEMENT
ธด2101การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R2634M2C59590W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  857 ไม่มีข้อมูล45441W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มนี้ ย้ายไปเรียนรวมกลุ่มร่มเกล้า:856 
  858 อา.08:30-12:30R2631M2C110W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: นศ DB1 ขอลงรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียน 1/2565 
Course Description
หลักการสำคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติและโครงสร้างของฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล คำสั่งภาษาเอสคิวแอล
(ต่อ)การเรียกข้อมูลหลายตาราง การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างวิว การประมวลผลข้อมูล ความมั่นคงและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติและการสร้างระบบฐานข้อมูลในระบบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต