เมนูหลัก

DB2102WEB DESIGN AND DEVELOPMENT FOR DIGITAL BUSINESS
ธด2102การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  854 อา.08:30-12:30R2631M2C504010W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  855 อา.08:30-12:30COM21C40337W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
Course Description
โครงสร้างภาษามาตรฐานของเว็บ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการการออกแบบและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
(ต่อ)การสร้างเว็บ แบบสแตติกและไดนามิก การออกแบบสร้างเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต