เมนูหลัก

DB2202MOBILE WEB APPLICATION DEVELOPMENT
ธด2202การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R2634M2C50491W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเครือข่ายไร้สาย แนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ แอพพลิเคชั่น
(ต่อ)ระบบปฏิบัติการบนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในเครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์ การจัดการข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย ระบบมัลติมีเดียในอุปกรณ์เคลื่อนที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต