เมนูหลัก

DB2203BUSINESS SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
ธด2203การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:30R2631M2C503020W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล ผังงานระบบ พจนานุกรมข้อมูล การจัดทำข้อกำหนดความต้องการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาระบบ
(ต่อ)การเลือกกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต