เมนูหลัก

DB3101BIG DATA ANALYTICS FOR DIGITAL BUSINESS
ธด3101การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  858 อา.08:30-12:30R2631M2C220W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 858 ในภาคเรียนที่ 2/2565 
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการการรวบรวมและจัดการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
(ต่อ)การนำเสนอสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สร้างโอกาสทางการตลาดเเละการเเข่งขันทางธุรกิจดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต