เมนูหลัก

DB3102INTERNET OF THINGS
ธด3102อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  854 อา.08:30-12:30R2631M2C402713W 
  อา.13:30-18:30R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  855 อา.08:30-12:30COM21C402911W 
  อา.13:30-18:30COM21C      
อาจารย์: อาจารย์วราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนะนำอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง(IoTs) ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบปฎิบัติการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรส โปรโตคอลที่ใช้งานร่วมกัน การจำลองแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งในงานธุรกิจดิจิทัลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต