เมนูหลัก

DB4201SEMINAR IN DIGITAL BUSINESS
ธด4201สัมมนาทางด้านธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  856 อา.08:30-12:30R29072C50464W 
  อา.13:30-18:30R2634M2C      
อาจารย์: อาจารย์จรวยพร แก้วเกตุ
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =BS.406 นศขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 856 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ประเด็นสำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการงานเป็นทีม การนำเสนอโครงร่างเพื่อการจัดทำระบบนำเสนอ เสนอต่อคณาจารย์เพื่อการจัดทำโครงงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต