เมนูหลัก

MM1001BUSINESS MODERNIZATION MANAGEMENT
จม1001การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R24182C806119W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-61-19
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: = MG.200 
  020 จ.09:00-12:00R29292C1008614W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-86-14
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: = MG.200 
  030 จ.13:00-16:00R29302C15012624W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี150-126-24
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  040 อ.13:00-16:00R2843M2C802555W 
  พฤ.09:00-12:00R25062C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-25-55
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
8 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 เริ่มเรียน 10 ส.ค.63 
Course Description
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและหน้าที่สำคัญทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนองค์การธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต