เมนูหลัก

MM1001BUSINESS MODERNIZATION MANAGEMENT
จม1001การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R29292C1508169M 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี150-81-69
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: =MG.200 
  020 อ.09:00-12:00R25062C301515M 
  พฤ.09:00-12:00R25062C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ชั้นปี 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ชั้นปี 1
30-6-24
30-2-28
30-0-30
30-2-28
30-5-25
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  030 จ.13:00-16:00R27152C60555W 
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-55-5
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  710 พฤ.08:30-12:30R29032C803743W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี80-37-43
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มA:รอบเรียน 1 ก.ย.-30 พ.ย.2565 
  720 พฤ.08:30-12:30R29032C703931W 
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี70-25-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มฺB:รอบเรียน 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2565 
Course Description
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดและหน้าที่สำคัญทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
การตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนองค์การธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต