เมนูหลัก

MM3005BUSINESS ETIQUETTE FOR EXECUTIVES
จม3005มารยาททางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:30-16:30R25042C220W 
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
รหัส 630104405268,630104404632
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้บริหาร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้บริหาร มารยาทในการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายทางสังคม การร่วมงานสังคมและสังสรรค์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การแต่งกาย และการให้สัมภาษณ์ เพื่อสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต