เมนูหลัก

MM4012CREATIVE COMMUNICATION IN ORGANIZATION
จม4012การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในองค์การ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:30-12:30R25052C43385W 
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-38-5
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/5ORs42ffhu 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ โครงสร้างองค์การที่มีผลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ สร้างคอนเทนท์ให้น่าสนใจในเชิงธุรกิจ การนำเสนองานให้น่าสนใจผ่านการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมและทันสมัยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต