เมนูหลัก

MM3002DIGITAL APPLICATIONS FOR MANAGEMENT
จม3002การใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  842 อา.08:30-12:30R29292C70646W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 19R ในภาค 1/2564 และ MM22R ในภาค 2/2564 
  846 อา.08:30-12:30R29262C28271W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: รอบเรียน 2-30 พ.ค.2564 และSectionนี้ปิดลงทะเบียนเพิ่ม ส.8/05/64 
  847 อา.08:30-12:3036023C805723W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 19 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/62,1/63,2/63 
Course Description
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
หรือระบบงานในองค์การให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ การสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการรับ การใช้ การเผยแพร่ลิขสิทธิ์รวมถึงจริยธรรมทางวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต