เมนูหลัก

MM3003MODERN ORGANIZATION BEHAVIOR
จม3003พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  841 อา.08:30-12:3036043C40364W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 19P ในภาค 1/2564 (=MG.410 กลุ่ม 841 ในภาค 2/2563) 
  842 อา.08:30-12:30R29292C52520W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการพนักงานรุ่นใหม่ อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อการทำงาน การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ
การบริหารความขัดแย้ง รวมถึงหลักการในการปรับตัวขององค์การให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัต และวัฒนธรรมองค์การที่หลากหลาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต