เมนูหลัก

MM3003MODERN ORGANIZATION BEHAVIOR
จม3003พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  849 อา.08:30-12:3034103C604812W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
Course Description
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการพนักงานรุ่นใหม่ อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อการทำงาน การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ
การบริหารความขัดแย้ง รวมถึงหลักการในการปรับตัวขององค์การให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัต และวัฒนธรรมองค์การที่หลากหลาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต