เมนูหลัก

MM3004SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT
จม3004การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  842 อา.08:30-12:30R29292C1006733W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
Course Description
ศึกษาแนวคิด และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ในการดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสร้างสมดุลระหว่างคน และเทคโนโลยี การทำธุรกิจสีเขียว และให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต