เมนูหลัก

MM4002GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
จม4002การจัดการธุรกิจระดับโลก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  846 อา.08:30-12:30R29262C541W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 846 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
  847 อา.08:30-12:3036023C554312W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
บทบาทและความสำคัญของธุรกิจระดับโลก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อิทธิพลสภาพแวดล้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น สงครามการค้า แนวโน้มการลงทุนในภูมิภาคที่สำคัญ กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
และเชื่อมโยงหน้าที่งานต่างๆ ทางธุรกิจระดับโลก รวมถึงประเด็นจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจระดับโลก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต