เมนูหลัก

MM4003INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
จม4003การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  841 อา.08:30-12:3036043C703931W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สอบปลายภาค: 30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
30 ส.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: = MG.435 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาคเรียนที่ 1/2562 
  842 อา.08:30-12:30R29292C806119W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สอบปลายภาค: 14 มิ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
การสร้างผู้ประกอบการให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การประเมินธุรกิจสตาร์ทอัพที่เหมาะสมในการลงทุน การจัดตั้งและการดำเนินงาน การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ หลักความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต