เมนูหลัก

MM4004INNOVATIVE BUSINESS PROJECT
จม4004โครงการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  841 อา.08:30-12:3036043C40364W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 19P ในภาค 1/2564 
  847 อา.08:30-12:3036023C805525W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะและความสามารถในการแสวงหา พัฒนา จัดการ และนําเสนอความคิดใหม่ การประยุกต์แนวคิดใหม่ในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ
และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ธุรกิจที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจัดทำเป็นโครงการนวัตกรรมทางธุรกิจพร้อมทั้งนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต