เมนูหลัก

MM4005MODERN BUSINESS PLANNING
จม4005การวางแผนธุรกิจสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  837 อา.08:30-12:30R2737M2C1509159W 
  อา.13:30-18:30R2737M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  849 อา.08:30-12:3034103C604812W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มาลีพันธุ์
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
Course Description
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของแผนธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์ตลาดลูกค้าและคู่แข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การจัดการตลาด
การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายบนช่องทางการตลาดออนไลน์ การประมาณการและจัดทำงบการเงิน การจัดการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแผนสำรอง นำเสนอแนวคิดในการดำเนินธุรกิจพร้อมเสนอแผนธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต