เมนูหลัก

MM4007SPECIAL TOPICS IN MODERN MANAGEMENT
จม4007ประเด็นพิเศษทางการจัดการสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  837 อา.08:30-12:30R2737M2C1109416W 
  อา.13:30-18:30R2737M2C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
  849 อา.08:30-12:3034103C806119W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
Course Description
ค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางการจัดการธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประยุกต์ทฤษฎีและหลักการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
การแก้ไขปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต การใช้กรณีศึกษาจากองค์การธุรกิจจริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต