เมนูหลัก

MM4021STRATEGIC MANAGEMENT
จม4021การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  819 อา.08:30-12:30R24262C604614W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  823 อา.08:30-12:3034033C80719W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =MG.421 มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับสาขา MK กลุ่ม 823 ในภาคเรียนที่ 2/63 
  824 อา.08:30-12:30R24102C1108129W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MG.421 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2563 
  841 อา.08:30-12:3036043C40364W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับรุ่น 19P ในภาค 1/2564 
  854 อา.08:30-12:30R29022C402812W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
  855 อา.08:30-12:3034143C402911W 
  อา.13:30-18:3034143C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: มีนศ AC ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 855 ในภาคเรียนที่ 2/64 และ =MG.421 ในภาค 2/63 
  885 อา.08:30-12:30R29062C806515W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร
สอบปลายภาค: 19 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับ กลุ่ม 884 ในภาคเรียนที่ 2/2563 
Course Description
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และมีจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ผ่านการใช้กรณีศึกษาธุรกิจสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต