เมนูหลัก

MM3006MODERN OFFICE MANAGEMENT
จม3006การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2935M2C40319W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MG.318 
Course Description
ศึกษาการจัดสำนักงานสมัยใหม่ การควบคุมงานสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ ในด้านการต้อนรับ การให้บริการ การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และการนำระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และการเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต