เมนูหลัก

MM4010BUSINESS ETHICS AND GOOD GOVERNANCE
จม4010จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2934M2C20119W 
  อา.13:30-18:30R2934M2C      
อาจารย์: อาจารย์กิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MG.425 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 800 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
ความสำคัญและประโยชน์ของจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมและการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของผู้นำในการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ
จริยธรรมทางธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต