เมนูหลัก

EC2003PRINCIPLES OF ECONOMICS
ศศ2003หลักเศรษฐศาสตร์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R24262C1601555W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี160-155-5
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: = EC.201 
  020 ศ.13:00-16:00R24262C1109911W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี110-96-14
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: = EC.201 
  030 ศ.09:00-12:00R24262C1201173W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี120-117-3
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
หมายเหตุ: = EC.201, EC.203 
  040 ศ.13:00-16:00R25322C65641W 
อาจารย์: อาจารย์สุดาพร มะหะหมัด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-64-1
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
6 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
Course Description
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด การกำหนดราคาสินค้าในตลาด ศึกษาเศรษฐกิจโดยรวม รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์
(ต่อ)ระหว่างประเทศ โดยใช้บทวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นกรณีศึกษาที่เขียนเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต