เมนูหลัก

BI3303INNOVATION AND CREATIVITY IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ3303นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25082C201010M 
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/m5ShWBUfAs 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจการค้าจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation, Information Technology)
ระบบคราวด์ (Cloud Computing) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต