เมนูหลัก

BI3305MERCHANDISE, SERVICE AND PURCHASING MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ3305การจัดการสินค้า การบริการ และการบริหารการจัดซื้อธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29272C60528M 
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-52-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/s_pQdu25dA 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญการจัดการสินค้า การบริการ และการบริหารการจัดซื้อสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทสินค้า การบริการ การวางแผน การจัดการสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า การคัดเลือกสินค้า สินค้าที่สร้างรายได้สำหรับธุรกิจการค้า
การบริการในธุรกิจการค้า รูปแบบการชำระเงิน การบริการจัดส่งสินค้า เช่น ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) การบริหารการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต