เมนูหลัก

BI3307ONLINE BUSINESS
นธ3307ธุรกิจการค้าออนไลน์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R28312C40040W 
อาจารย์: อาจารย์นันท์นลิน ชัยอนันต์เดช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BI.307 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญธุรกิจการค้าออนไลน์ แนวโน้มธุรกิจการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจออนไลน์ การสื่อสารการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการขายสินค้า การสร้างเนื้อหา การสร้างเรื่องราวธุรกิจการค้า การรีวิวสินค้า
การสร้างอนิเมชั่น คาแรคเตอร์สินค้า เทคนิคการค้าออนไลน์ การสร้างยอดขายและสร้างตราสินค้าที่ยั่งยืน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายการขายสินค้าออนไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต