เมนูหลัก

BI4425CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ4425การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R25032C30129W 
  ศ.13:00-16:00R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-1-29
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BI.425 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้ายุคใหม่ การสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจการค้า กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจการค้า ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์แบบอิเล็คทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการค้า เครื่องมือการตลาดสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การตลาดเพื่อย้ำความสนใจกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการขายและการเจรจาการค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต