เมนูหลัก

BI4430AGRICULTURAL BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT
นธ4430การจัดการธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R25042C201010W 
อาจารย์: อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว ประเภทและรูปแบบธุรกิจการเกษตร โอกาสธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการเกษตร การแบ่งเกณฑ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการเกษตร
ความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว นโยบายของภาครัฐ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต