เมนูหลัก

BI3303INNOVATION AND CREATIVITY IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ3303นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  862 อา.08:30-12:30RN/AN/AC30129W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ความหมาย ความสำคัญนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวคิดการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจการค้าจากภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation, Information Technology)
ระบบคราวด์ (Cloud Computing) ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต