เมนูหลัก

AC1000FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
บช1000การบัญชีขั้นต้น
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-11:30R29262C604416W 
  พฤ.11:30-12:30R29262L      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-44-16
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: = AC.100 
  021 จ.08:30-11:30R29262C1409347W 
  จ.11:30-12:30R29262L      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี140-93-47
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: = AC.100 
  031 จ.12:30-15:30R29262C96897W 
  จ.15:30-16:30R29262L      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี95-89-6
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
หมายเหตุ: = AC.100 
  041 พฤ.08:30-11:30R29122C704723W 
  พฤ.11:30-12:30R29122L      
อาจารย์: อาจารย์กรด สองเมือง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-47-23
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: = AC.100 
Course Description
ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ธุรกิจที่ต้องจัดทำบัญชี การรายงานข้อมูลทางการเงิน หลักและวิธีการวิเคราะห์รายการทางบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้นทุนการผลิต สินค้าคงเหลือ และการจัดทำงบการเงินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต