เมนูหลัก

LA2014BUSINESS LAWS
นต2014กฎหมายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29162C1201164M 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี120-116-4
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 พฤ.09:00-12:00R29252C80179M 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-1-79
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  030 ศ.13:00-16:00R29162C95905M 
อาจารย์: อาจารย์กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี95-90-5
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  040 ศ.13:00-16:00R29252C95923M 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี95-92-3
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: =LA.214 
  710 จ.08:30-12:30R29062C803743W 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี80-37-43
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มA:รอบเรียน 1 ก.ย.-30 พ.ย.2565 
  720 จ.08:30-12:30R29062C703931W 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี70-25-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มฺB:รอบเรียน 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2565 
Course Description
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่ว่าด้วยการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและตลาดทุน
การประกอบวิชาชีพ กฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต