เมนูหลัก

AC1002PRINCIPLES OF ACCOUNTING 2
บช1002หลักการบัญชี 2
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AC1001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.13:00-16:00R28362C602832M 
  ศ.16:00-17:00R28362L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-28-32
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: http://line.me/ti/g/Z5eIX1JMfK 
Course Description
การบัญชีอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะและระบบใบสำคัญ วิธีการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การจำแนก การวัดมูลค่า เกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินสดย่อย การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ โดยประยุกต์ใช้การจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต