เมนูหลัก

FI2001BUSINESS FINANCE
กง2001การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  814 อา.08:30-12:3034103C603624W 
  อา.13:30-18:3034103C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบกลางภาค: 12 ก.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: นศAC ขอเรียน/สอบร่วมด้วยกับวิชา FB.201 กลุ่ม 851 ในภาค 1/2562 
  819 อา.08:30-12:30R24262C1404694W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
  822 อา.08:30-12:30R29252C602931W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: สาขา BI รุ่น 1 เรียน/สอบร่วมด้วย 
  823 อา.08:30-12:3034093C1007129W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
  841 อา.08:30-12:3036043C703931W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
4 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
  860 อา.08:30-12:30R24182C604911W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์กรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร
สอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2563 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร N/A ห้อง RN/A
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
  884 อา.08:30-12:30R29062C806119W 
  อา.13:30-18:30R29062C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 7 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการลูกหนี้การค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์มูลค่า
(ต่อ)ของเงินตามเวลา การประเมินค่าโครงการลงทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวางแผนกำไร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต