เมนูหลัก

FI2001BUSINESS FINANCE
กง2001การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:3036033C60582W 
  อา.13:30-18:3036033C      
อาจารย์: อาจารย์แววระวี ชนะนนท์
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = FB.201 มี นศ.เรียน/สอบร่วม ในภาค 1/63,2/63(ปิดรับลงเพิ่มหลัง12/6/64) 
  811 อา.08:30-12:30R24182C1051023W 
  อา.13:30-18:30R24182C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: = FB.201 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2563(ปิดรับลงเพิ่มหลัง12/6/64) 
  827 อา.08:30-12:303411(จว)3C805426W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = FB.201 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 827 ในภาค 2/2563,2/2564 
  842 อา.08:30-12:30R29292C52520W 
  อา.13:30-18:30R29292C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  846 อา.08:30-12:30R29262C604317W 
  อา.13:30-18:30R29262C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ. MMรุ่น22R ขอลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 846 ในภาคเรียนที่ 2/2564 
  854 อา.08:30-12:30R29022C402713W 
  อา.13:30-18:30R29022C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 5 มิ.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  855 อา.08:30-12:3034143C402911W 
  อา.13:30-18:3034143C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3407
  877 อา.08:30-12:30R24142C11510312W 
  อา.13:30-18:30R24142C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 6 มี.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ MM ขอเรียน/สอบร่วมกับสาขา LM และ =FB.201กลุ่ม877 ภาคเรียนที่ 2/63 , 1/64 
  885 อา.08:30-12:30R2433M2C806614W 
  อา.13:30-18:30R2433M2C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
  893 อา.08:30-12:30R29272C70682W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: = FB.201 มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 1/2563 
Course Description
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการลูกหนี้การค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์มูลค่า
(ต่อ)ของเงินตามเวลา การประเมินค่าโครงการลงทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวางแผนกำไร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต