เมนูหลัก

FI2001BUSINESS FINANCE
กง2001การเงินธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  812 อา.08:30-12:3036083C603624W 
  อา.13:30-18:3036083C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  813 อา.08:30-12:30R25322C1201155W 
  อา.13:30-18:30R25322C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
  815 อา.08:30-12:30R24262C1055W 
  อา.13:30-18:30R24262C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 815 ในภาคเรียน 1/2566 
  826 อา.08:30-12:30R25212C541W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 826 ในภาคเรียนที่ 2/2565 
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C1046W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาค 2/2564 
  839 อา.08:30-12:3034093C514W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2566 
  847 อา.08:30-12:3036023C1203684W 
  อา.13:30-18:3036023C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  878 อา.08:30-12:30R29252C301119W 
  อา.13:30-18:30R29252C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2925
หมายเหตุ: นศ ลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 878 ในภาคเรียนที่ 2/64 
  886 อา.08:30-12:30R27302C806416W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =FB.201 มีนศ.เรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 886 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การจัดการลูกหนี้การค้า การจัดการสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์มูลค่า
(ต่อ)ของเงินตามเวลา การประเมินค่าโครงการลงทุน นโยบายเงินปันผลและจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และการวางแผนกำไร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต