เมนูหลัก

FI2002FINANCIAL MANAGEMENT
กง2002การจัดการการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 อา.08:30-12:30R29272C20155W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 18 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: มีนศ รหัส 65 ลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 893 ในภาคเรียนที่ 1/65 
Course Description
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินตามเวลา โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด และการจัดการนโยบายเงินปันผล
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต