เมนูหลัก

FI3003COMPUTER APPLICATIONS IN FINANCIAL ANALYSIS
กง3003การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 อา.08:30-12:30R25032C1046W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน หลักการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และการตัดสินใจทางการเงินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต