เมนูหลัก

FI4000INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
กง4000การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  892 อา.08:30-12:30R25032C554411W 
  อา.13:30-18:30R25032C      
อาจารย์: อาจารย์ชยพงศ์ สายฟ้า
สอบปลายภาค: 16 ม.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: นศ.ลงเรียน/สอบร่วมด้วยกับกลุ่ม 892(FIรุ่น3) ในภาคเรียนที่ 1/2564 
Course Description
ระบบการเงินระหว่างประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือในการปริวรรตเงินตรา การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต