เมนูหลัก

FI4006FOUNDATIONS OF SECURITIES ANALYSIS WITH PROGRAMS
กง4006พื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยโปรแกรมทางการเงิน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  893 อา.08:30-12:30R29272C20155W 
  อา.13:30-18:30R29272C      
อาจารย์: อาจารย์รุ่งเรือง กองคำ
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: มีนศ รหัส 65 ลงเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 893 ในภาคเรียนที่ 1/65 
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การใช้เครื่องมือเขียนกราฟ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิค
(ต่อ)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต