เมนูหลัก

MK1201MARKETING AND MARKETING INNOVATION
ตล1201การตลาดและนวัตกรรมการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R24262C1601573M 
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี160-158-2
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
  020 ศ.09:30-12:30R27152C806614M 
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-66-14
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
3 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  030 จ.13:00-16:00R27152C000M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี0-0-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  710 พ.08:30-12:30R2932M2C803743W 
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี80-37-43
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มA:รอบเรียน 1 ก.ย.-30 พ.ย.2565 
  720 พ.08:30-12:30R2932M2C703931W 
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี70-25-45
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กลุ่มฺB:รอบเรียน 1 มิ.ย.-31 ส.ค.2565 
Course Description
แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและองค์กร การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม การกำหนดราคา การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบใหม่และการสื่อสารทางการตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบการทำตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มของธุรกิจใหม่ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต