เมนูหลัก

MK1201MARKETING AND MARKETING INNOVATION
ตล1201การตลาดและนวัตกรรมการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  823 อา.08:30-12:3034093C1005941W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3907
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3906
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: = MK.201 
  824 อา.08:30-12:30R24102C14011822W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2426
26 ก.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2414
หมายเหตุ: =MK.201 
  841 อา.08:30-12:3036043C703931W 
  อา.13:30-18:3036043C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3704
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: =MK.201 มี นศ.MK18Pเรียนสอบร่วมด้วยในภาค 2/62,1/63 และ MG20P ภาค 2/2563 
  884 อา.08:30-12:30R27302C805921W 
  อา.13:30-18:30R27302C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2932M
8 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
Course Description
แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและองค์กร การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม การกำหนดราคา การเข้าถึงช่องทางการตลาดแบบใหม่และการสื่อสารทางการตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบการทำตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มของธุรกิจใหม่ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต